Vi hittar lösningarna till era problem.

Våra tjänster

Miljöprojektledning – från inledning till avslut

Inför projekteringar och bygglov krävs oftast en miljöteknisk markundersökning (MUR). I samband med nya verksamhetstillstånd kan en generell markundersökning av en industrifastighet vara en del av de nya kraven om sådan inte genomförts tidigare. Låt oss hjälpa er att bedöma i vilken grad och till vilken nivå dessa bör genomföras så att resultaten och kostnaderna motsvarar kraven.

Innan en miljöteknisk markundersökning genomförs är en enklare skrivbordsstudie över områdets historik ofta en god investering för att redan i inledningsfasen kunna fokusera på rätt områden inom fastigheten och rätt potentiella föroreningar.

  • Är det fokus på marken eller grundvattnet?
  • Kommer resultaten att påverka eventuell design av framtida huskonstruktioner?
  • Hur skall schaktmassor hanteras om de är förorenade?
  • Är berg i dagen som skall avlägsnas och användas till bärlager lämplig till detta?
  • Sulfidleror eller mineraliseringar i berget? – låt oss undersöka saken

Vi kan hjälpa er med strategin och vad som kommer att behövas i de olika stadierna.

Efter avslutade miljötekniska markundersökningar är marken kanske i behov av åtgärder. En riskbedömning med platsspecifika riktvärden ger vägledning för åtgärdsmålen. 

Vi kan ta fram alternativen, åtgärdsmålen och upphandla entreprenörer åt er. 

Skrivbordsstudier

Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden

Radonutredningar

Miljötekniska och åtgärdsförberedande utredningar

Efterbehandling av förorenad mark

  • Pilotstudier
  • HRC – Hydrogen Release Compound
  • ORC – Oxygen Release Compound
  • Permeable Reactive Barriers

Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljölagstiftningen

Geologiska utredningar