Tjänster

Miljökonsult med erfarenhet och brett nätverk

Osäker vad ni behöver hjälp med?? Låt oss göra en behovsutredning eller varför inte en MIFO 1

Vi samarbetar med många kompetenta miljökonsulter och firmor så att vi alltid kan finna en lösning som passar ert problem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FLUTe Liners

FLUT står Flexible Liner Underground Technologies. FLUT har levererat produkter för att lokalisera, identifiera och kvantifiera klorerade alifater i sprickig berggrund sedan 1995.

Rosmarus Enviro är den enda certifierade importören, distributören och installatören av FLUT Technologies produkter i Europa.

Rosmarus ansvarar för deras europeiska installationsinstrument – The Green Machine – en oumbärlig del i en säker installation av dessa produkter samt från och med oktober 2021 även – The Profiler. Detta instrumentet används för transmissivitetsundersökningar och Reverse Head-profilering av de vattenförande sprickorna som korsar de bergborrade hålen.

Läs mer om FLUTe Liners.

Miljöprojektledning – från inledning till avslut

Inför projekteringar och bygglov krävs oftast en miljöteknisk markundersökning (MUR) med rapport. I samband med nya verksamhetstillstånd kan en generell markundersökning av en industrifastighet vara en del av de nya kraven om sådan inte genomförts tidigare. Låt oss hjälpa er att bedöma i vilken grad och till vilken nivå dessa bör genomföras så att resultaten och kostnaderna motsvarar kraven.

Innan en miljöteknisk markundersökning genomförs är en enklare skrivbordsstudie över områdets historik ofta en god investering för att redan i inledningsfasen kunna fokusera på rätt områden inom fastigheten och rätt potentiella föroreningar.

 • Är det fokus på marken eller grundvattnet?
 • Kommer resultaten att påverka eventuell design av framtida huskonstruktioner?
 • Hur skall schaktmassor hanteras om de är förorenade?
 • Är berg i dagen som skall avlägsnas och användas till bärlager lämplig till detta?
 • Sulfidleror eller mineraliseringar i berget? – låt oss undersöka saken
 • Radon – ett problem som lättast reds ut och åtgärdas innan konstruktion påbörjas

 

Vi kan hjälpa er med strategin och vad som kommer att behövas i de olika stadierna.

Efter avslutade miljötekniska markundersökningar är marken kanske i behov av åtgärder. En riskbedömning med platsspecifika riktvärden ger vägledning för åtgärdsmålen.

Beroende på ändamålet för fastigheten är kraven olika. Är massorna klassade i förväg sparas mycket tid och kostnader för projektet.

Med god framförhållning kan eventuella åtgärder genomföras med andra metoder än bara schaktsanering. Här har vi goda kunskaper om olika former av hållbara åtgärdsmetoder såsom biosanering som kan genomföras av inhemska eller utländska expertentreprenörer inom respektive område.

Efter att åtgärdsmålen är satta sammanställer vi möjliga åtgärdsalternativ, leder diskussionerna med miljömyndigheter och hjälper er att upphandla kompetenta entreprenörer.

Patrik Nilsson, seniorkonsult i bolaget, har agerat uppdragsledare för mindre till stora projekt för inhemska och utländska kunder sedan 2002 och har gedigen kunskap av projektledning. Med mångårig erfarenhet från utlandsstudier och projekt har Patrik den kulturella erfarenhet som krävs för att driva ett känsligt projekt och förstå beställarens krav och behov.

Vi håller i kontakten med Er (kunden), ansvariga miljömyndigheter, er utländska Corporate EHS om ni har en sådan, samt entreprenörer och ser till att det finns en välinformerad arbetsgrupp inom projektet med representanter för företagsledning, EHS, teknik, ekonomi, myndighetsutövare och entreprenörer.

Ett projekt blir aldrig bättre än summan av de enskilda delarna.Med kompetent fältledning och övervakning i genomförandefasen av ett åtgärdsprojekt kan man säkerställa resultaten genom god dokumentation av olika moment, utföra genomtänkt ändamålsenlig provtagning och uppföljning av resultat så kan man kvalitetssäkra saneringen.  En aktiv fältledare kan snabbt vidta åtgärder vid observerade avvikelser så att de satta åtgärdsmålen styr arbetet.

Skrivbordsstudier

Är det oklart om ert företag verkligen orsakat en viss miljöpåverkan. Låt oss ta ett titt på problemet och vi kan hjälpa till med att lägga upp en plan för vidare kommunikation med berörda myndigheten. Skulle det behövas ytterligare information eller laboratorieanalyser (mark, grundvatten, inomhusluft mm) för att stärka er ståndpunkt så utför vi de erforderliga undersökningarna.

Inför en framtida utbyggnad av en fastighet kan det behövas en byggbarhetsstudie som redan i förstadiet ger indikationer på områdets lämplighet. Detta är en skrivbordsstudie som tittar översiktligt på berggrund, jordmån, radon, grundvatten, kringliggande industrier och potentiella riskobjekt med avseende på miljö, tidigare genomförda geotekniska undersökningar och information från Riksantikvariatet över fornminnen inom närområdet.

Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden

Radonutredningar

Finns det risk för radonbildning i berget? Låt oss genomföra en sprickkartering av tillgängliga bergytor, titta på sprickfrekvensen och därefter genomföra fältundersökning med scintillometer av bergytan och gammaspektrometer av jordmånen eller genom installation av dosor. En undersökning kan göras effektivt i början av ett projekt och därmed kan eventuella åtgärder som behövs för att radonsäkra husen arbetas in i projekteringen redan på ett tidigt stadium.

Miljötekniska och åtgärdsförberedande utredningar

Vi har mycket lång erfarenhet av markundersökningar med installation av observationsrör. Redan 2008 genomförde personal i företaget MIP (Membrane Interphase Probe) och Geoprobe undersökningar för att avgränsa klorerade alifater i källområden.

Vi har erfarenhet av de flesta typer av borrning, såsom:

 • skruvborrning (solid stem och hollow stem)
 • odex/simplex
 • hammarborrning i berg
 • kärnborrning i berg med kartering
 • Sonic borrning
 • GeoProbe borrning
 • CPT test och permeabilitet inför injektion i samband med saneringsprojekt
 

Men vi genomför såklart även mindre markundersökningar med handjagad skruvborr när det behövs.

Grundvatten ingår i så gott som alla miljöundersökningar och vi vet hur detta ska genomföras för att insamla prover av hög kvalitet direkt i fält genom att säkerställa att det vi provtar är ett kontrollerat prov med stabila parametrar. Vårt instrumentinnehav inkluderar olika typer av peristaltiska pumpar, Monsoonpumpar (32 till 62 m lyftkraft), gasdrivna lågflödespumpar. Vi säkerställer grundvattnet direkt i fält med våra nya, kalibrerade YSI-instrument.

Finns det risk för inträngande ångor i byggnader eller under betongplattan i en byggnad. Vi genomför porgasanalyser med antingen aktiv insamling i påsar, i reagensrör, genom direkt mätning med vår känsliga Tiger fotojoniseringsdetektor eller genom passiv provtagning.

Vi genomför ytvattenprovtagning med enkel provtagare eller med vår Ruttnerprovtagare. Sedimentprovtagning kan ske med huggare eller kolvprovtagare.

Vi har även möjlighet att installera helautomatiska mätinstrument för telemetrisk övervakning av flöde, temperatur, konduktivitet, syrenivå mm genom vårt samarbete med Obscape (www.obscape.com). Instrumenten ger möjlighet att i realtid observera förändringar i vattenkvaliteten på en för projektet dedikerad hemsida. Informationen kan vara helt öppen eller nås efter inloggning. Naturligtvis är datat nedladdningsbart i valfritt format. Utrustningen kan drivas med batterier eller, där det är möjligt, med solceller. Provtagningsintervallerna kan vara allt från dagligen och ned till sekunder beroende på lagringskapaciteten på instrumentet.

Efterbehandling av förorenad mark

 • Pilotstudier
 • Biosanering
 • HRC – Hydrogen Release Compound
 • ORC – Oxygen Release Compound
 • PRB – Permeable Reactive Barriers

Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljölagstiftningen

Geologiska utredningar

Patrik har utfört berggrundsundersökningar sedan slutet av 1990-talet på konsultbasis. Arbeten som utföres på beställning inkluderar.

 • geologisk kartering / mineraliseringar
 • strukturgeologisk kartering och sprickkartering
 • sulfidkartering och försurningsgrad
 • kärnkartering av diamantborrkärnor
 

Patrik har lett projekt med kärnborrning i Sverige, Norge och Finland.  Dessa har varit inriktade på föroreningar i berggrunden såsom oljeläckage från underjordiska petroleumlager samt klorerade lösningsmedel efter hantering a triklor och perklor.

Patrik har arbetat med geologisk och strukturgeologisk kartering under 6 sommarsäsonger på Svalbard. Har har även arbetat med kartering av guldförekomster på Grönland, Finland, Norge och Sverige. Patrik har även erfarenhet av karteringsjobb i Storbritannien, Frankrike, USA och Sydafrika.

Vi utför berggrundskartering inför byggnation där sprängningsarbeten igår om det finns risk för sulfidmineraliseringar. Sulfider kan utgöra en risk för ytvatten när dessa frigörs och utsätts för syre. Sulfiderna bryts ned och tungmetaller kan frigöras samtidigt som pH-värdet på grundvatten/ytvatten sjunker och försuras.

Sulfider i berggrunden kan resultera i stora extrakostnader för entreprenörerna om dessa måste avlägsnas och inte kan användas i byggprocessen som bärande material. Att på ett tidigt stadium kontrollera förekomst av sulfider i blottningar och skärningar kan hjälpa till att undvika senare fördyrande kostnader i samband med entreprenad om man plötsligt står med stora volymer berg utan användning eller mottag.

Sprickkartering kan utföras för ett antal olika ändamål. Vi har utfört dessa för att förstå spridningsvägar i berggrunden av olika föroreningar såsom klorerade lösningsmedel eller petroleumprodukter. Utgör till exempel en förorening i berggrunden en risk för omkringliggande bergvärmeanläggningar eller finns det risk att dessa kan nå dricksvattenbrunnar i omgivningen.

Sprickkartering kan också genomföras för att utvärdera risker för kollaps i skärningar eller i tunnlar. Rosmarus genomför dock inte sprickkartering i tunnlar för byggprojekt.

Geofysiska undersökningar för att:

 • lokalisera bergytan (elektrisk resistivitet, seismik)
 • lokalisera sprickzoner i berggrunden på djupet
 • borrhålsgeofysik för att identifiera spricksystem i berggrunden på djupet i ett specifikt område.
 

I ett flertal projekt genom åren har Rosmarus samarbetat med olika leverantörer av geofysiska undersökningar för att dels förstå utformningen på den underliggande berggrunden och därmed kunna identifiera områden där förorening kan ansamlas, tex klorerade lösningsmedel, och dels för att identifiera sprickzoner i berggrunden där samma föroreningar snabbt kan spridas vidare med djupare grundvatten.

Efter en initial flygbildstolkning samt sprickkartering av hällar ovan markytan får man en övergripande bild av geometrin på spricksystemen i området. Denna information används för att optimera dragningen av geofysiska profilerna, till exempel elektrisk konduktivitet så att dessa korsar de viktigaste systemen och inte ligger parallellt med dessa och därmed missas i modellen.

Geofysiska berggrundundersökningar har vid flera tillfällen kunnat visa att en förorening i berggrunden inte skulle kunna utgöra en risk för närliggande dricksvatten eller processvattenbrunnar baserat på konfigurationen av större sprickzoner som agerar som hydrauliska barriärer i berget.

Urval av Uppdragsgivare: