Vi hittar lösningarna till era problem.

Våra tjänster

Miljöprojektledning – från inledning till avslut

Inför projekteringar och bygglov krävs oftast en miljöteknisk markundersökning (MUR) med rapport. I samband med nya verksamhetstillstånd kan en generell markundersökning av en industrifastighet vara en del av de nya kraven om sådan inte genomförts tidigare. Låt oss hjälpa er att bedöma i vilken grad och till vilken nivå dessa bör genomföras så att resultaten och kostnaderna motsvarar kraven.

Innan en miljöteknisk markundersökning genomförs är en enklare skrivbordsstudie över områdets historik ofta en god investering för att redan i inledningsfasen kunna fokusera på rätt områden inom fastigheten och rätt potentiella föroreningar.

 • Är det fokus på marken eller grundvattnet?
 • Kommer resultaten att påverka eventuell design av framtida huskonstruktioner?
 • Hur skall schaktmassor hanteras om de är förorenade?
 • Är berg i dagen som skall avlägsnas och användas till bärlager lämplig till detta?
 • Sulfidleror eller mineraliseringar i berget? – låt oss undersöka saken
 • Radon – ett problem som lättast reds ut och åtgärdas innan konstruktion påbörjas

Vi kan hjälpa er med strategin och vad som kommer att behövas i de olika stadierna.

Efter avslutade miljötekniska markundersökningar är marken kanske i behov av åtgärder. En riskbedömning med platsspecifika riktvärden ger vägledning för åtgärdsmålen. 

Beroende på ändamålet för fastigheten är kraven olika. Är massorna klassade i förväg sparas mycket tid och kostnader för projektet. 

Med god framförhållning kan eventuella åtgärder genomföras med andra metoder än bara schaktsanering. Här har vi goda kunskaper om olika former av hållbara åtgärdsmetoder såsom biosanering som kan genomföras av inhemska eller utländska expertentreprenörer inom respektive område.

Efter att åtgärdsmålen är satta sammanställer vi möjliga åtgärdsalternativ, leder diskussionerna med miljömyndigheter och hjälper er att upphandla kompetenta entreprenörer. 

 

Patrik Nilsson, seniorkonsult i bolaget, har agerat uppdragsledare för mindre till stora projekt för inhemska och utländska kunder sedan 2002 och har gedigen kunskap av projektledning. 

Vi håller i kontakten med Er (kunden), ansvariga miljömyndigheter, er utländska Corporate EHS om ni har en sådan, samt entreprenörer och ser till att det finns en välinformerad arbetsgrupp inom projektet med representanter för företagsledning, EHS, teknik, ekonomi, myndighetsutövare och entreprenörer.

Ett projekt blir aldrig bättre än summan av de enskilda delarna. 

Med kompetent fältledning och övervakning i genomförandefasen av ett åtgärdsprojekt kan man säkerställa resultaten genom god dokumentation av olika moment, utföra genomtänkt ändamålsenlig provtagning och uppföljning av resultat så kan man kvalitetssäkra saneringen.  En aktiv fältledare kan snabbt vidta åtgärder vid observerade avvikelser så att de satta åtgärdsmålen styr arbetet.

Skrivbordsstudier

Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden

Radonutredningar

FLUTe Liners

Rosmarus Enviro servar FLUT Technologies (www.flut.com) i Sverige och ansvarar för deras installationsinstrument – The Green Machine – en oumbärlig del i en säker installation av dessa produkter. 

FLUTe Liners är en för Sverige relativt nytillkommen teknik som går ut på att membran med reaktiva skikt installeras i bergborrade hål där dessa 

Vi har erfarenhet av installation och upplockande av deras produkter:

–  Carrier Liners

–  NAPL FLUTe 

–  FACT 

i både mindre diameter bergborrade hål (100 mm diameter) samt större diameter hål (160 mm).   

FLUTe liners ger en god bild av föroreningssituationen i berggrunden om undersökningen är rätt planerat och membranen korrekt installerade.  

Vi hjälper er att ta fram den information som behövs för att maximera resultaten samt vid installation och upplockning (och återinstallation). 

Miljötekniska och åtgärdsförberedande utredningar

Vi har mycket lång erfarenhet av markundersökningar med installation av observationsrör. Redan 2008 genomförde personal i företaget en MIP (membrane Interphase Probe) undersökning för att avgränsa klorerade alifater i ett källområde. 

Vi har erfarenhet av de flesta typer av borrning, såsom:

–  skruvborrning (solid stem och hollow stem)

–  odex/simplex

–  hammarborrning i berg

–  kärnborrning i berg med kartering

–  Sonic borrning

–  GeoProbe borrning 

–  CPT test och permeabilitet inför injektion i samband med saneringsprojekt

Men vi genomför såklart även mindre markundersökningar med handjagad skruvborr när det behövs.

Dragspelsinnehåll

Efterbehandling av förorenad mark

 • Pilotstudier
 • Biosanering
 • HRC – Hydrogen Release Compound
 • ORC – Oxygen Release Compound
 • PRB – Permeabla Reaktiva Barriärer

Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljölagstiftningen

Geologiska utredningar

Patrik har utfört berggrundsundersökningar sedan slutet av 1990-talet på konsultbasis. Arbeten som utföres på beställning inkluderar.

–  geologisk kartering / mineraliseringar 

–  strukturgeologisk kartering och sprickkartering

–  sulfidkartering och försurningsgrad

–  kärnkartering av diamantborrkärnor

Patrik har lett projekt med kärnborrning i Sverige, Norge och Finland.  Dessa har varit inriktade på föroreningar i berggrunden såsom oljeläckage från underjordiska petroleumlager samt klorerade lösningsmedel efter hantering a triklor och perklor. 

Patrik har arbetat med geologisk och strukturgeologisk kartering under 6 sommarsäsonger på Svalbard. Har har även arbetat med kartering av guldförekomster på Grönland, Finland, Norge och Sverige. Patrik har även erfarenhet av karteringsjobb i USA och Sydafrika.

Vi utför berggrundskartering inför byggnation där sprängningsarbeten igår om det finns risk för sulfidmineraliseringar. Sulfider kan utgöra en risk för grundvatten när dessa frigörs och utsätts för syre och vatten. Sulfiderna bryts ned och tungmetaller kan frigöras samtidigt som pH-värdet på grundvatten/ytvatten sjunker och försuras.

Sulfider i berggrunden kan resultera i stora extrakostnader för entreprenörerna om dessa måste avlägsnas och inte kan användas i byggprocessen som bärande material. 

Sprickkartering kan utföras för ett antal olika ändamål. Vi har utfört dessa för att förstå spridningsvägar i berggrunden av olika föroreningar såsom klorerade lösningsmedel eller petroleumprodukter. Utgör till exempel en förorening i berggrunden en risk för omkringliggande bergvärmeanläggningar eller finns det risk att dessa kan nå dricksvattenbrunnar i omgivningen.

Sprickkartering kan också genomföras för att utvärdera risker för kollaps i skärningar eller i tunnlar. 

Geofysiska undersökningar för att:

–  lokalisera bergytan (elektrisk resistivitet, seismik)

–  lokalisera sprickzoner i berggrunden på djupet

–  borrhålsgeofysik för att identifiera spricksystem i berggrunden på djupet i ett specifikt område.

I ett flertal projekt genom åren har Patrik samarbetat med olika leverantörer av geofysiska undersökningar för att dels förstå utformningen på den underliggande berggrunden och därmed kunna identifiera områden där förorening kan ansamlas, tex klorerade lösningsmedel, och dels för att identifiera sprickzoner i berggrunden där samma föroreningar snabbt kan spridas vidare med djupare grundvatten. 

Efter en initial flygbildstolkning samt sprickkartering av hällar ovan markytan får man en övergripande bild av geometrin på spricksystemen i området. Denna information används för att optimera dragningen av geofysiska profilerna, till exempel elektrisk konduktivitet så att dessa korsar de viktigaste systemen och inte ligger parallellt med dessa och därmed missas i modellen.

Geofysiska berggrundundersökningar har vid flera tillfällen kunnat visa att en förorening i berggrunden inte skulle kunna utgöra en risk för närliggande dricksvatten eller processvattenbrunnar baserat på konfigurationen av större sprickzoner som agerar som hydrauliska barriärer i berget